Brukervilkår

Vi har brukervennlige vilkår som sikrer deg som bruker. Har du spørsmål til vilkårene ta kontakt med oss på epost: hello@zendera.no eller tlf: +47 932 85 939

 1. Innledning

  1. Zendera gjør sitt Zendera TMS ("Programmet")tilgjengelig på en Programvare-som-en-tjeneste basis.

  2. Zendera ønsker å tilby programvarenog kunden ønsker å motta programvaren som en web- og mobilapplikasjon for ådekke sine behov for transportadministrasjon.

  Derfor, i betraktning avgjensidige ønsker og avtaler som er fremsatt her er partene enige om følgende:

 2. Programvare som en tjeneste

  1. I henhold til vilkårene idenne avtalen aksepterer Zendera å gi kunden programvaren som er beskrevet ogtilgjengelig gjennom følgende nettadresse: https://www.app.zenderatms.com
   på en Programvare-som-en-tjeneste basis.

  2. 1Ytterligere tjenester eller produkter kan tilbysav Zendera for en ekstra kostnad.

 3. Lisens

  1. Zendera gir herved kunden,i henhold til vilkår og betingelser i denne avtalen, en ikke-eksklusiv,ikke-overførbar, begrenset lisens for tilgang til programvaren via internett ogmobilapper, og til å bruke programvaren som en tjeneste, kun forforretningsformål i samsvar med bestemmelser som er fastsatt i denne avtalen.

  2. Kunden skal ikke, direkte eller indirekte:

   1. omvendt konstruere, dekompilere, demontere ellerpå annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller underliggende, teknologi,ideer eller algoritmer i programvaren;

   2. modifisere, oversette ellerlage avledede produkter basert på programvaren;

   3. leie, lease, distribuere, selge, videreselge,overdra eller på annen måte overføre rettigheter til programvaren til noenannen part;

   4. fjerne eventuelleproprietære merknader fra programvaren;

  3. Lisensen kan av begge parter sies opp uten oppsigelsestid. Avgifter behandles i henhold til §4.1.

 4. Avgifter og betaling

  1. Avgifter som forfaller under avtalen kan ikke kanselleres og betalte avgifter kan ikke refunderes. Ved manglende betaling kan Zendera begrense tilgangen til programvaren uten varsel.

 5. Opphavsrett og intellektuell eiendomsrett

  1. Kunden erkjenner herved at opphavsretten tilprogrammet tilhører Zendera eller dets lisensgivere og dermed har de eksklusivteierskap til alle modifikasjoner og tillegg til systemet. Kunden erkjennerherved også merkenavnet og profilen til Zendera og dets lisensgivere. Kunden erkjennervidere at forslag til forbedringer, tilføyelser, slettinger eller endringer isystemet eller programvaren blir Zendera sin eiendom.

 6. Kunden sine forpliktelser

  1. Maskinvare. Kunden er ansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde all maskinvare,programvare og kommunikasjonsutstyr som trengs for å få tilgang til programvaren, og for å betale alle tredjepartskostnader (F.eks. ISP og telekommunikasjon). Inkludert eventuelle kostnader knyttet til kjøp av båndbredde og mobilt bredbånd som kreves for å benytte programvaren.

 7. Zendera sine forpliktelser

  1. Zendera garanterer at programvaren som tilbys i avtalen skal være i overensstemmelse med den funksjonelle spesifikasjonen,under normal bruk og omstendigheter. Hvis det er et vesentlig brudd på ovennevnte garanti har Zendera hele ansvaret for etter eget skjønn å:

   1. endre programvaren for å samsvare med avtalte funksjonalitetskravog/eller finne en rimelig løsning for å oppnå funksjonalitet som viltilfredsstille avtalen; Eller

   2. hvis ingen av deovennevnte er kommersielt rimelig, avslutte denne avtalen uten ytterligereansvar for Zendera eller kunden. Disse midlene er kundens eneste og eksklusiverettsmidler.

  2. Zendera gir ingen garantier om at programvaren som en tjeneste vil være uavbrutt, betimelig eller feilfri,eller at feil i tjenestene vil bli rettet opp i situasjoner utenfor Zendera sin kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, en force majeure som beskrevet i §13 i denne avtalen.

  3. Blir tilgjengeligheten av programvaren forstyrretlenger enn en (1) time som direkte resultat av en sak som er innenfor rimeligkontroll av Zendera så kan kunden innen tretti (30) dager etter slike avbrudd,sende en skriftlig forespørsel til Zendera for å få kreditert beløpene. Ved mottak av en slik skriftlig kreditt forespørsel, skal Zendera, på kundensneste faktureringssyklus, gi kreditt til kunden tilsvarende en (1) dags bruk avprogramvaren for hver dag hvor tilgjengeligheten av programvaren ble forstyrretlenger enn en (1) time.

 8. Data

  1. Kunde skal eie all data, informasjon eller materiale som kunden sender til Zendera, oppgir i programvaren eller som systemet har generert på deres vegne ("Kunde data"). Med unntak av det som er tillatt i denne avtalen, vil Zendera ikke redigere, slette eller offentliggjøre innholdet i kundedata, med mindre autorisert av kunden eller med mindre det gjøres ved lov, eller i god tro om at en slik handling er nødvendig for å:

   1. overholde gjeldende lover eller rettsligeprosesser servert Zendera;

   2. beskytte og forsvare rettigheter eller eiendomtilhørende Zendera; Eller

   3. håndheve denne avtalen.

  2. Zendera kan utarbeide og videreformidle brukerstatistikk ("Publiserte data”), som bruk eller trafikkmønstre i samlet form til tredjeparter, men slik informasjon vil ikke inkludere personlig identifiserbar informasjon.

  3. Zendera kan få tilgang til kundedata for å svare på service- eller tekniske problemer med programvaren.

  4. Siden kunden selv oppgir kundedataen, er kunden selv ansvarlig for nøyaktighet, kvalitet, integritet,lovlighet, pålitelighet, hensiktsmessighet og opphavsrett for all kundedata. Zendera påtar seg ikke ansvar for sletting, korrigering, ødeleggelse, tap eller krenkelse gjort utenfor Zendera sin kontroll.

  5. Zendera forbeholder seg retten til å etablere en grense for maksimal mengde data som kunden kan lagre,legge inn eller overføre til eller gjennom programvaren.

  6. Zendera skal ikke ha noen forpliktelse til å beholde kundedata etter avtalens varighet.  Zendera kan ta vare på kundedata i gjenkjennelig format i en periode på ikke mer enn tretti (30) dager etter utløp eller oppsigelse av denne avtalen. Zendera kan oppbevare kundedata i anonymisert format på ubestemt tid.

 9. Konfidensialitet

  1. Zendera og kunden godtar herved følgende:

   1. Partenes forpliktelser. Hver av partene er enige om å holde ikke-offentlig informasjon om den andre parten, kommunisert skriftlig eller på annen måte avslørt av den andre parten i løpet av utførelsen av denne avtalen, konfidensiell ("Konfidensiell informasjon"). Den mottakende part skal ikke offentliggjøre, bruke, overføre, informere eller gjøre tilgjengelig for noen enhet eller person noen av de konfidensielle opplysninger. Unntatt som en nødvendig del av å utføre sine forpliktelser etter avtalen. Partene skal gjøre handlinger som er rimelige og hensiktsmessige for å bevare og beskytte konfidensiell informasjon og partenes respektive rettigheter.

   2. Utelukkelser. Konfidensiell informasjon omfatter ikke informasjon som er:    
    1. allerede kjent for den mottakende part på tidspunktet for avsløring;    
    2. offentligkjent på tidspunktet for formidling eller som blir offentlig kjent gjennom ikke-urettmessig handling eller svikt hos mottakende part; 
    3. som senere er avslørt for mottakende part på en ikke-konfidensiell basis av en tredjepart som ikke har et konfidensielt forhold til den andre parten, hertil at informasjon er rettmessig ervervet;
    4. avslørbart i henhold til §8.2 i denne avtalen;    
    5. kommunisert til en tredjepart av den mottakende part med uttrykkelig skriftlig samtykke fra den andre parten hertil; Eller
    6. juridisktvunget til å bli avslørt i henhold til en stevning, innkalling eller annen rettslig eller statlig prosess, forutsatt at mottakende part gir melding om en slik stevning, bestilling, eller lignende til den andre parten. Slik at den andre part vil ha muligheten til å få en beskyttende bestilling eller på annen måte motsette seg avsløringen.

 10. Støttetjenester

  1. I avtaleperioden vil Zendera tilby all nødvendig støtte til kunden, fortrinnsvis via nett, telefon og/eller epost. Støtte via nett tilbys hele døgnet hele året. Støtte via telefon og epost tilbys i hovedsak i normale arbeidstider, men ved behov tilbys støtten hele døgnet hele året.

  2. Opplæring tilbys via nett hele døgnet hele året. Opplæring ved oppmøte,telefon og epost tilbys i hovedsak ved implementering av programvaren og ved implementering av oppdateringer. Zendera ønsker at kunden er godt opplært for å få mest glede av systemet, dermed vil Zendera sitt personell være behjelpelige med opplæring ved behov hvis de har tilgjengelige ressurser.

 11. Sikkerhet

  Zendera og kunden godtarherved følgende:

  1. Passord.Kunden og dens brukere er ansvarlige for passordenes kvalitet, for åopprettholde konfidensialiteten til alle passord og for å sikre at hvertpassord kun brukes av den rette brukeren. Kunden er fullt ut ansvarlig for alleaktiviteter som skjer på deres konto. Kunden samtykker til umiddelbart å varsleZendera om uautorisert bruk av kundens konto eller andre sikkerhetsbrudd gjortkjent hos kunden. Zendera påtar seg intet ansvar for eventuelle tap ellerskader som oppstår ved at kunden ikke overholder disse kravene.

  2. Sikkerhet. Zendera benytter anerkjente standarder og leverandører for lagring avpassord og data. Zendera jobber kontinuerlig med datasikkerhet og benytter nårnødvendig eksterne sikkerhetseksperter.  

 12. Tvister og avtale

  1. Denne avtalen og eventuelle tvister, herunder om gyldighet, tolkning og virkning, skal styres av de Norske lover. Enhver tvist skal bringes inn for Oslo Tingrett. Kunden godtar at enhver årsak til tvist som oppstår fra eller er relatert til denne avtalen,skal bringes for retten innen ett (1) år etter at søksmålet oppsto; ellers er en slik handling permanent sperret.

  2. Zendera kan overdra denne avtalen til alleforeldre, datterselskaper eller tilknyttede selskaper eller til etterfølgere. Overtakendeselskap skal være ansvarlig for utførelsen av forpliktelser i henhold til denneavtalen.

 13. Force majeure

  1. Ingen av partene skal være misligholdt hvis densunnlatelse av å utføre noen forpliktelser i henhold til denne avtalen erforårsaket utelukkende av forhold utenfor det partenes rimelige kontroll,inkludert sivile spetakkel, krig, streik, arbeidskonflikter, tredje parts internett-tjenestenavbrudd eller forsinkelser, hærverk eller "hacker" angrep,terrorhandlinger eller statlig krav eller krav.